ul. Zajęcza 2, 11-015 Olsztynek, Polska 880 284 774 olimpiaolsztynek@wmzpn.pl
Olimpia ponad wszystko!

Statut Miejskiego Klubu Sportowego „ OLIMPIA” w  Olsztynku.

 

 Rozdział I

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, emblemat i znaczek klubowy, teren działania.

 § 1

Podmiot nosi nazwę Miejskiego Klubu Sportowego „Olimpia”  w Olsztynku, w skrucie  MKS „Olimpia” w Olsztynku, w dalszej części statutu zwany „klubem”. Siedzibą władz klubu mieści się w Olsztynku.

 § 2

Siedziba klubu jest miasto Olsztynek, a terenem działania miasto i gmina Olsztynek oraz województwo olsztyńskie.

 § 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanymi z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustaw – „Prawo o stowarzyszeniach” oraz z własnym statutem.

 § 4

 Klub może być członkiem polskich związków sportowych oraz Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu w Olsztynie.

Podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych stowarzyszeń.

 § 5

Barwy Klubu żółto – niebieskie.

Emblemat klubu: w górnej części na środku napis (MKS „Olimpia’), u dołu napis „Olsztynek” i rok założenia klubu. Forma owalna, nieco spłaszczona w kierunku północ – południe.

Znaczek klubowy: emblemat zmniejszony do wielkości 2 cm kw.

Klub używa pieczęci o treści: (Miejski Klub Sportowy „Olimpia” w Olsztynku).

 

 § 6

Klub zajmuje się organizowaniem sportu w zasadach pracy i instytucjach położonych na terenie działania klubu oraz wśród mieszkańców tego terenu.

Współdziała z innymi podmiotami w organizowaniu i przeprowadzeniu imprez sportowych i rekreacyjnych.

Współdziała i prowadzi z innymi podmiotami, a w szczególności z organizacjami młodzieżowymi, działalność profilaktyczno – wychowawczą w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomani, oraz w zakresie ochrony środowiska.

 

Rozdział II

 Cele i środki działania

 § 7

Klub prowadzi wśród pracowników zakładów pracy wymienionych w § 6, a także wśród ich rodzin oraz innych osób zamieszkujących teren jego działania działalność sportową i wychowawczą w celu:

zapewnienia młodzieży możliwości czynnego udziału w sporcie.

kształtowania u członków klubu właściwych postaw moralnych i wysokich walorów fizycznych.

zapewnienia ogółowi przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościowa formę wypoczynku i wzajemnej integracji.

organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych.

organizowania prelekcji i innych rekreacyjno - sportowych przeciw działających zjawiskom patologicznym.

 § 8

Dla osiągnięcia celów wyrażonych  w § 7 klub może:

organizować i prowadzić sekcje sportowe,

organizować szkolenia sportowe,

organizować imprezy sportowe i brać udział w imprezach,

propagować wśród społeczeństwa sport i wychowanie fizyczne,

w razie potrzeby wydawać materiały szkoleniowe i propagandowe,

typować i delegować kandydatów na instruktorów i sędziów sportowych,

prowadzić działalność gospodarczą na rzecz klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

podejmować inne środki dla realizacji zadań statutowych.

 

 Rozdział III

Członkowie klubu – ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie klubu dzielą się na:

członków zwyczajnych,

członków honorowych,

członków wspierających.

 § 10

Członkiem zwyczajnym klubu może być każdy obywatel  Rzeczpospolitej Polskiej  o ile:

ukończył 16 rok życia,

wniesie do klubu pisemną deklarację,

uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez zarząd klubu,

zostanie przyjęty przez zarząd klubu.

§ 11

Osoby niepełnoletnie (poniżej 16 roku życia), posiadające pisemną zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych (uczniowie szkół – również zezwolenie władz szkolnych), mogą być uczestnikami.

Uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Uczestnik nie bieżę udziału w głosowaniu ustaw.

 § 12

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna legitymująca się szczególnymi zasługami dla rozwoju klubu.

Godność członka honorowego może nadać walne zebranie członków na wniosek zarządu klubu.

 § 13

 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje udzielenie klubowi pomocy finansowej lub materialnej w różnych formach i zostanie przyjęta przez zarząd klubu.

Członkowie wspierający skupieni są w tzw. ”radzie sponsorów”, której prezydium bierze udział w pracach zarządu klubu.

  § 14

Członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i  być wybieranym do władz klubu,

uczestniczyć w zebraniach klubu i jego sekcji,

poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz klubu,

korzystać z urządzeń klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał zarządu,

reprezentować barwy klubu w imprezach sportowych,

nosić znaczek klubowy.

 § 15

Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

 § 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

korzystania z urządzeń klubu w granicach regulaminu,

korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez zarząd klubu,

noszenia znaczka klubowego.

 § 17

Do obowiązków członków zwyczajnych klubu należy:

branie czynnego udziału w pracach klubu,

przestrzeganie postanowień statutu klubu, regulaminów i uchwał władz klubu,

regularne opłacanie składek członkowskich,

dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,

ochrona własności klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,

godne reprezentowanie barw klubu.

 § 18

Członkostwo klubu ustaje na skutek:

wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi klubu,

wykluczenie z klubu decyzją zarządu, które może nastąpić w przypadku:

działania na szkodę klubu,

nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów,

nie opłacenia składek członkowskich prze okres 6 miesięcy.

zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów przez Polskie Związki Sportowe w przedmiocie zmiany barwy klubowych przez zawodników,

śmierci członka klubu.

 Od uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia z klubu przysługuje odwołanie do walnego zebrania na najbliższym jego posiedzeniu

 

Rozdział IV

Władze klubu

§ 19

Władzami klubu są:

walne zebranie członków klubu,

zarząd klubu,

komisja rewizyjna.

 § 20

Do kontroli działalności zarządu powołana jest komisja rewizyjna.

 § 21

Sprawy sporne między członkami klubu rozstrzyga sąd koleżeński.

 § 22

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą klubu. Członkowie klubu biorą bezpośredni udział w walnych zebraniach lub za pośrednictwem swych delegatów, wybieranych zwykłą większością głosów w trybie głosowania ustalonymi na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych sekcji.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu odbywa się co cztery lata.

Raz w roku odbywa się zebranie sprawozdawcze.

Liczba delegatów w stosunku do ogólnego stanu członków zwyczajnych poszczególnych sekcji uchwala każdorazowo zarząd klubu przed walnym zebraniem.

Walne zebranie jest prawomocne przy obecności połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy każdej ilości obecnych na zebraniu.

 § 23

Walne zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane:

na żądanie zarządu klubu,

na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków klubu,

na żądanie komisji rewizyjnej.

 § 25

Do kompetencji walnego zebrania członków należy:

wybór zarządu klubu,

rozpatrywanie działalności zarządu klubu i udzielenie (lub nie) zarządowi absolutorium,

uchwalenie statutu oraz zmian w statucie klubu,

uchwalenie planów działalności zarządu klubu,

podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,

podejmowanie uchwał o likwidacji klubu,

nadawanie tytułu honorowego członka klubu,

podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez zarząd klubu,

rozpatrywanie odwołań od decyzji zarząd klubu w sprawach wykluczenia z klubu.

 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach :

nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,

uchwalania statutu i zmian w statucie,

likwidacji klubu,

odwołania od decyzji zarządu klubu, do których uchwalenia wymagana jest większość 2/3 głosów członków klubu obecnych na walnym zebraniu.

 

Rozdział V

 Zarząd klubu

 § 26

 Organem wykonawczym klubu jest zarząd klubu.

 § 27

Zarząd klubu będzie mógł się składać z  5 do 9 osób.

Wybór zarządu następuje na walnym zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały walnego zebrania w przedmiocie trybu głosowania.

Kadencja zarządu trwa 4 lata.

Organem wspomagającym pracę zarządu jest prezydium rady sponsorów.

Zatrudnienie w Klubie  wyklucza członkostwo w Zarządzie Klubu.

 § 28

Wybrani na walnym zebraniu członkowie zarządu wybierają spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika tworząc prezydium zarządu.

 § 29

Do kompetencji zarządu należy:

kierowanie klubem i reprezentowanie klubu na zewnątrz,

zarządzanie majątkiem i funduszami klubu,

ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych,

ustalanie regulaminów,

podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia pracowników etatowych,

przyjmowanie nowych członków klubu,

ustalanie wysokości składek członkowskich.

wybór delegatów na Walne Zebranie Związku,

 § 30

Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej 6 razy w roku. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zarządu.

 § 31

W przypadku rezygnacji poszczególnych członków, zarządowi przysługuje prawo powołania nowych członków  do swego grona w liczbie nie przekraczającej ½ przyjętych w uchwale walnego zebrania przy jego powołaniu.

Nowo przyjęci członkowie zarządu muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe walne zebranie . W przypadku nie zatwierdzenia przez walne zebranie, winno się dokonać uzupełnienia wyborców.

Zarząd może w trakcie kadencji dokonywać zmian na stanowiskach funkcyjnych.

 § 32

W przypadku rezygnacji ponad połowy składu zarządu należy zwołać nadzwyczajne walne zebranie członków klubu celem uzupełnienia składu zarządu.

 

Rozdział VI

Komisja rewizyjna

 § 33

Komisja rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków i jest wybierana na walnym zebraniu członków klubu w trybie głosowania przyjętym przez to zebranie.

Decyzje dot. liczby członków.

 Liczby członków kadencja komisji trwa 4 lata.

 § 34

Na pierwszym posiedzeniu komisji rewizyjnej jej członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

 § 35

Do zadań komisji rewizyjnej należy:

kontrola działalności gospodarczo – finansowej klubu,

składanie sprawozdań walnemu zebraniu o gospodarce klubu i stawianie wniosków w przedmiocie absolatorjum dla zarządu,

kontrola opłacania składek członkowskich,

inicjowanie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania,

kontrolowanie zgodności działań zarządu ze statutem.

 

Rozdział VII

Sąd koleżeński

 § 36

Sąd koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez walne zebranie . Sąd koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Do kompetencji sądu koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych miedzy członkami w związku z działalnością stowarzyszenia.

Sąd koleżeński działa w oparciu o statut klubu.

 

Rozdział VIII

 Samorząd zawodniczy

 § 37

W klubie działa samorząd zawodniczy składający się z 3 osób wybranych na zebraniach sekcji spośród zawodników aktualnie reprezentujących barwy klubu w imprezach sportowych.

Samorząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona przewodniczącego.

Powstanie samorządu musi być zgłoszone zarządowi klubu.

Kadencja samorządu zawodniczego trwa 1 rok.

 § 38

Do zadań samorządu zawodniczego należy:

współdziałanie z zarządem klubu w zakresie działalności sportowej, gospodarczej, wychowawczej i kulturalnej,

opiniowanie wniosków w sprawie nagród i pomocy bytowej dla zawodników.

 

Rozdział IX

Rada Sponsorów

 § 39

Rada sponsorów składa sie z osób wyznaczonych przez zakłady sponsorujące działalność klubu.

Radę sponsorów  stanowią szefowie lub pełnomocnicy jednostek dofinansowujących działalność klubu.

Rada wybiera prezydium złożone z 3 osób:

przewodniczącego,

skarbnika,

członka prezydium,

Kompetencje rady sponsorów zawarte są w regulaminie opracowanym przez radę sponsorów.

Rada sponsorów składa się z członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

 

Rozdział X

Klub kibica

 § 40

Przy Miejskim Klubie Sportowym „Olimpia” w Olsztynku może działać klub kibica reprezentowany przez rade klubu kibica, wybieraną spośród jego członków.

Klub kibica działa w oparciu o własny regulamin.

Działalność klubu kibica powinna być ukierunkowana na pomoc dla klubu i kształtowanie właściwej atmosfery w czasie imprez sportowych.

 

 Rozdział XI

 Dochód i majątek klubu

 § 41

Na majątek klubu składają się nieruchomości oraz fundusze

 § 42

Na fundusze Klubu składają się:

składki członkowskie,

wpisowe,

darowizny i zapisy,

dochody z imprez i za wynajem obiektów,

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez klub,

dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

inne wpływy.

 § 43

Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważnionych jest zarząd klubu.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa (lub wiceprezesa) i sekretarza, w sprawach finansowych – prezesa i skarbnika.

Na zewnątrz klub  reprezentuje prezes lub wiceprezes

 

Rozdział XII

 Zmiana statutu i likwidacja klubu

 § 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania .

Nadzwyczajne Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z obowiązującym prawem przeprowadzi likwidację klubu.

Uchwała o rozwiązaniu klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek klubu po pokryciu zobowiązań.

 

 Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Olimpia” Olsztynek

 

Prezes                  - Kazimierz Borkowski

Wiceprezes           - Jerzy Tytz

Wiceprezes           - Andrzej Szałkowski

Sekretarz              - Tomasz Kenig

Skarbnik               - Robert Dumka

Członek                - Krzysztof Zalewski

Członek                - Leszek Argalski

Opublikuj:  Opublikuj na Facebook Opublikuj na Twitter